Navigatie

Test Outsourcing Afdrukken

Door de begeleiding van twee testcoördinatoren was de directie van Flexity Consulting in 2002 nauw betrokken bij de testtrajecten van een omvangrijk Oracle Upgrade project. Omdat tijdens de voorbereidingsfase het aantal geraamde testuren ver boven de projectbegroting uitkwam, is besloten om tijdens de testuitvoering slechts één functionaliteit per applicatie te testen en zich te beperken tot de hoogst noodzakelijke inspecties. Door deze benaderingswijze werd wel de technische werking van alle geupgrade modules afzonderlijk gecontroleerd, maar bleef - door de ingekorte tijd - het testen van alle voorkomende condities binnen iedere functionaliteit (waarvan sommige door meerdere modules heenliepen) achterwege.

Om aan te tonen dat óók met de verlaging van het aantal gebudgetteerde testuren toch een hoge(re) dekkingsgraad te bereiken was, zijn parallel aan bovengenoemd project speciale scripts voor een optimale uitvoering van de Functionele Acceptatie Test ontwikkeld. Met behulp van slechts de systeemdocumenten hebben de voorbereidingen van deze alternatieve test in outsourcing plaatsgevonden en zijn aansluitend ‘testroute begeleiders' vervaardigd, waarmee de gebruikersorganisatie álle functionaliteit binnen de applicaties meer adequaat kon testen.

  Naast de positieve ervaringen met de ontwikkelde Testscripts, is vastgesteld dat de uitbestede testvoorbereidingen tot diverse verbeteringen van het gehele testproces leidden. Mede op basis van deze resultaten besloot Flexity Consulting haar dienstverlening uit te breiden met de mogelijkheid voor bedrijven om hun testvoorbereiding & -analyse aan Flexity uit te besteden. Inmiddels zijn alle activiteiten, deliverables, templates en gehanteerde methoden & technieken voor test outsourcing in een draaiboek vastgelegd en wordt het gedeeltelijk uitbesteden van het testproces onder de naam Easyflex Testscript® op de markt gebracht. Navolgend wordt in een overview beschreven op welke wijze de testware - geheel zelfstandig én zonder de gebruikersorganisatie te belasten - door Flexity wordt vervaardigd.

Ontwikkelen testware

Met het realiseren en aanpassen van software is vaak veel geld en tijd gemoeid. Ondanks alle testinspanningen tijdens systeemontwikkeling worden informatiesystemen zelden foutloos aan de gebruiker opgeleverd. Voor de laatste inspectie in het testproces dient de gebruikersorganisatie dan ook zo nauwkeurig mogelijk een Functionele Acceptatie Test uit te voeren. Om de ‘key-users' bij hun testuitvoering zo optimaal mogelijk te ondersteunen, heeft Flexity Consulting het Easyflex Testscript® ontwikkeld.

testoutsourcing-300.jpg


Opleveren testware

De door Flexity in eigen beheer ontwikkelde testware levert - naast de testroute voor de functionele acceptatietest - een aantal zeer bruikbare documenten voor de Opdrachtgever op. Hiertoe behoren: de Testsummary (de toelichting op de uitgevoerde activiteiten), de Testbasis (de logische testgevallen en de ontwikkelde dataflows met omschrijving), het verwerkte Easyflex Testscipt en een bevindingenrapport met foutdiagnose & eventuele verbetervoorstellen voor de ontwikkelaar.

Testuitbesteding

Dat het opstellen van testscripts via een virtuele organisatiestructuur geen eenvoudige zaak is, wordt alom onderkend. Een optimale medewerking - door het verstrekken van de juiste (technische) documentatie over de betreffende te testen applicatie - zal altijd zeer belangrijk zijn. Bij voldoende informatieverstrekking zal het beslag leggen op de tijd van de Opdrachtgever dan ook in zeer geringe mate behoeven plaats te vinden.

Service Level Agreement

Voor het uitvoeren van het Easyflex Testscript® verklaart Flexity B.V. door middel van een Service Level Agreement strikte geheimhouding in acht te nemen omtrent al hetgeen zij bij haar werkzaamheden of in verband met die werkzaamheden op enigerlei wijze bekend wordt.

Virtueel testen

Onder de naam Easyflex Testscript® voert Flexity Consulting testopdrachten uit, waarbij zij de testvoorbereiding & - analyse middels outsourcing voor haar rekening neemt.

Nadere informatie?

Nadere informatie over het Easyflex Testscript® kan worden verkregen door één van onderstaande items aan te clicken:

Brochure Test Outsourcing downloaden

Ik word graag op de hoogte gehouden over de mogelijkheden van test outsourcing.

Ik ben geïnteresseerd in het (gedeeltelijk) uitbesteden van mijn testactiviteiten.

microgravity-test.jpg
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering