Navigatie

Disclaimer Afdrukken

FLEXITY BV besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van haar website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. FLEXITY BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

FLEXITY BV kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. FLEXITY BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. FLEXITY BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan FLEXITY BV verzonden e-mail berichten.

Disclaimer Flexity stelt het zeer op prijs dat u geinteresseerd bent in onze dienstverlening en een bezoek brengt aan onze internetsite. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Copyright Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Flexity B.V. en/of haar partners en leveranciers. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Flexity.

©2007 Flexity B.V. tienwaardevolste.jpg
 

Flexity Test Approach

Organizing
Modelling
Engineering
Executing
Consulting & Delivering